Vartotojų teisės

Dėl genetiškai modifikuotų kultūrų

Atmestas Komisijos planas dėl GMO FAKTAS.

2016-ŲJŲ RUDUO.

Spalio 6 d. Europos Parlamentas atmetė Europos Komisijos planą dėl 5 GMO produktų leidimo (sėklų ir produktų). Parlamentarai taip pat pakartojo savo raginimą reformuoti Europos GMO licencijavimo procedūrą.

FAKTAS. 2015-IEJI.

Gruodžio 2 d. Z. Balčytis pateikė klausimą Europos Komisijai dėl Genetiškai modifikuotų organizmų poveikio vertinimo ataskaitos.

2009 m. birželio 5 d. Komisija pasirašė sutartį su rangovu „Evaluation Consortium“. Vertinimo tikslas – nustatyti, kokiu mastu buvo pasiektas genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų teisės aktų sistemos tikslas apsaugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą, aplinką ir vartotojų interesus kartu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą, ir įvertinti, ar šie tikslai vis dar atitinka dabartinę sektoriaus raidą.

Ar šis vertinimas atliktas?

KOMISIJOS ATSAKYMAS:

2009‐2011 m. nepriklausomi konsultantai atliko du skirtingus ES teisės aktų sistemos dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) vertinimus.

Pirmas vertinimas buvo susijęs su ES teisės aktų sistema genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų srityje, apimančia reglamentus (EB) Nr. 1829/2003(1) ir (EB) Nr. 1830/2003(2). Vertinimą atliko Maisto grandinės vertinimo konsorciumas, kurį sudaro „Civic Consulting“, „Agra CEAS Consulting“, „Van Dijk Management Consultants“ ir „Arcadia International“. Sutartis pasirašyta 2009 m. birželį.

Antras vertinimas susijęs su ES teisės aktų sistema GMO auginimo srityje pagal Direktyvą 2001/18/EB(3) ir Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 ir dėl GMO teikimo rinkai kaip atskirų produktų ar esančių kituose produktuose pagal Direktyvą 2001/18/EB. Šį vertinimą atliko Europos politikos vertinimo konsorciumas, kurį sudaro „GHK Consulting Ltd.“ ir „Technopolis“. Sutartis pasirašyta 2010 m. gruodį.

2011 m. spalio mėn. Komisija paskelbė abiejų vertinimų ataskaitas tam skirtame puslapyje Komisijos interneto svetainėje.

Valstybių teisė drausti = vartotojų teisė žinoti

FAKTAI. 2014-2015 M.

2014 m. lapkritį Europos Parlamento Aplinkos, visuomenes ir maisto saugos komitetas balsavo dėl siūlymo išplėsti ES šalių galimybes riboti arba drausti genetiškai modifikuotų (GM) kultūrų auginimą. Komitetas pasisakė už priemones, kurios leistų valstybėms apriboti ar visiškai uždrausti GM kultūrų auginimą savo teritorijoje, net jei šias kultūras leidžiama auginti ES.

2015 metų sausį Europos Parlamentas balsavo už naująsias taisykles, kurios suteikia ES valstybėms teisę apriboti ar uždrausti savo teritorijoje genetiškai modifikuotų (GM) kultūrų auginimą.

Z. BALČYČIO POZICIJA:

Šiuo klausimu aktyviai domiuosi nuo 2010 metų, kai kreipiausi į Komisiją dėl privalomo produktų, savo sudėtyje turinčių GMO, ženklinimo. Tai iššaukė diskusijas Europos Parlamente ir Lietuvoje, buvo priimti sprendimai dėl privalomo produktų ženklinimo.

Uždrausti auginti GM kultūras bus galima remiantis ne tik Europos maisto saugo tarnybos (EFSA) tyrimuose nustatyta rizika sveikatai ir aplinkai, tačiau ir galimu poveikiu šalies aplinkos apsaugos politikai, teritorijų planavimo reikalavimais, socialiniu ir ekonominiu poveikiu, žemės ūkio politikos tikslais ar norint išvengti neplanuoto GM kultūrų patekimo į kitus produktus.

ES valstybės taip pat turės užtikrinti, kad GM kultūros neužterštų kitų produktų, ypač kaimyninėse valstybėse auginamų kultūrų.

Būtina priminti, kad šiandien ES taikomi vieni griežčiausių GM maisto reikalavimai pasaulyje, o genetiškai modifikuotas kultūras leidžiama auginti tik įrodžius, kad jos nekelia rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai.

Nors valstybės narės galės uždrausti GM kultūrų auginimą, negalės uždrausti GM produktų importo. Produktais, kurių sudėtyje yra GM kultūrų, leidžiama prekiauti ES rinkoje tik po to, kai jie patikrinami aukščiausių standartų saugos testais ir specialiai paženklinami.

Nors šios naujosios taisyklės nenagrinėja GM produktų ženklinimo, šis klausimas išlieka aktualus. GM produktai turi būti tinkamai ženklinami, o gyventojai privalo turėti galimybę pasirinkti – vartoti ar ne produktus, į kurių sudėtį įeina GM kultūrų.

Teisė auginti ar ne GM kultūras turi būti lygi vartotojų teisei žinoti, ką vartoja. Kiekvienos valstybės, taip pat ir Lietuvos, kontroliuojančių institucijų pareiga, kad vartotojai tinkamai pasinaudotų šiomis savo teisėmis.

Europos Parlamento nario Zigmanto Balčyčio metinė veiklos ataskaita (2015 - 2016)

Kontaktai

Ž. Liauksmino g. 3,
01101 Vilnius
+370 (616) 19 483
info@balcytis.lt

Europos parlamentas